Tumblelog by Soup.io
  • micomomicuando
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

Pod koniec liceum postanowiłem, że będę mówił tylko połowę tego, co myślę. Nie pamiętam już jaka była przyczyna, ale wprowadzałem to w życie przez kilka lat. Aż pewnego dnia odkryłem, że stałem się człowiekiem, który potrafi powiedzieć tylko połowę tego, co czuje.
— Haruki Murakami "Słuchaj pieśni wiatru"
0459 2e70
Reposted fromsosna sosna viaoversensitive oversensitive
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viabadblood badblood
4588 a062
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viabrzask brzask
0147 7864
Reposted frompesy pesy viadancingwithaghost dancingwithaghost
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1560 f863
Reposted fromnyaako nyaako viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7755 20bc 500
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viawithmyheadinspace withmyheadinspace
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viafreeway freeway
Reposted fromfelicka felicka viafreeway freeway
Piękno kobiety najlepiej uwypuklają jej drobne niedoskonałości, które świadczą o tym, że jest wyjątkowa, i to w nich, nie wiedząc kiedy, się zakochujesz.
— "Legenda Niemej Wyspy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl